Regulamin

Spis treści

 1. Informacje ogólne
 2. Definicje
 3. Postanowienia ogólne
 4. Zamówienia i procedura zawarcia umowy
 5. Dostawa
 6. Ceny
 7. Metody płatności
 8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy (Zwrot Towaru) w przypadku sprzedaży na odległość w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami
 9. Reklamacje i odstąpienie od umowy  (Zwrot Towaru) w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami (dotyczy przedsiębiorców)
 10. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi i gwarancji
 11. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 12. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 13. Ochrona danych osobowych
 14. Opinie w sklepie internetowym
 15. Postanowienia końcowe
 16. Załączniki.

I. Informacje ogólne

1. Regulamin określa ogólne zasady świadczenia sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.shop.greenmission.pl.

2. Właścicielem i Administratorem sklepu jest firma:  Greenmission Joanna Kłosowicz-Pancewicz, z siedzibą w Dąbrówce przy ul. Oliwnej 10, 62-070 Dąbrówka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP 7841382742, Regon: 384800415.

3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

a) adres poczty elektronicznej: info@greenmission.pl;

b) pod numerem telefonu: +48 530 068 020;

c) formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://shop.greenmission.pl/kontakt

II. Definicje

1. Sklep Internetowy – oznacza, że umowa sprzedaży zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną jest klient, to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2015 r. o  prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

2. Sprzedawca i Usługodawca – firma Greenmission Joanna Kłosowicz-Pancewicz, z siedzibą w Dąbrówce przy ul. Oliwnej 10, 62-070 Dąbrówka, NIP 7841382742, Regon: 384800415.

3. Dni robocze – to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt.

4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawiera umowę lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.

5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

6. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.

9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość poprzez Sklep Internetowy.

10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

12. Zamówienie – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

13. Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

III. Postanowienia ogólne

1. Zakres działalności - sprzedaż wysyłkowa z wykorzystaniem strony internetowej artykułów przemysłowych i gospodarstwa domowego. 

2. Sprzedawca  w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy, poprzez stronę Sklepu Internetowego, usługi takie jak: utworzenie i administrowanie kontem klienta w Sklepie Internetowym; przetwarzanie formularza zamówienia produktów w Sklepie Internetowym; za zgodą Klienta - przesyła informacje handlowe, oferty promocyjne itp. w formie usługi Newsletter.

3. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu kontem Klienta na stronie Sklepu Internetowego zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment jej zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji Klienta na stronie Sklepu Internetowego, a ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.

5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym, poprzez wypełnienie formularza zamówienia, zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.

6. Umowa usługi Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony i jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres Klienta podany przy rejestracji.

7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu; 

b) posiadanie aktywnego konta e-mail; 

c) w przypadku komputera 0- system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż: 1024x768;

d) urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji;

e) dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji Sklepu Internetowego konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia Polityka Prywatności  umieszczona w zakładce na stronie Sklepu Internetowego.

8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

9. Klient zobowiązany jest do:

a) wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych, ani praw własności osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

10. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - fakturę.

11. Sprzedawca ma prawo do organizowania konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie Sklepu Internetowego. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

12. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem: www.uokik.gov.pl/download.php?id=546 ).

13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

14. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

IV. Zamówienia i procedura zawarcia umowy

1. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Przed złożeniem zamówienia Klient musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie lub przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

5. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej poprzez formularz Zamówienia dostępny w Sklepie Internetowym  i stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Sprzedawca, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, potwierdzenie stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

6. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w dniach oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca prześle potwierdzenie o przyjęciu zamówienia Klienta i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

7. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej Klient powinien:

a) podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę produktu spośród Towarów znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego i jego ilość;

b) wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie Sklepu Internetowego;

c) podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, oraz numer telefon.

8. Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie Klienta - dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą: "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

9. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka Produktów) przez Sprzedawcę następuje: 

a) po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli Klient wybrał formę płatności przy odbiorze;

b) po otrzymaniu przez Sprzedawcę  wpłaty ceny na konto – jeżeli Klient wybrał jako formę płatności przedpłatę lub płatność on-line dostępne w Sklepie Internetowym.

10. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie - nie dłużej niż 5 dni roboczych, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24-48 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie, termin zostanie indywidualnie ustalony.

V. Dostawa

1. Sklep Internetowy realizuje zamówienia z wysyłką do wszystkich krajów świata. W przypadku zamówień z zagranicy, warunki wysyłki,  w szczególności koszty i czas dostawy, uzgadniane są indywidualnie.

2. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia w Sklepie Internetowym jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu wysyłki oraz akceptuje koszt tej wysyłki podczas składania Zamówienia.

3. Informacje szczegółowe o kosztach przesyłki są zamieszczone w zakładce "Czas i koszty Dostawy" na stronie Sklepu Internetowego.

4. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że opis oferty produktu stanowi inaczej.

5. Sprzedawca na stronach Sklepu Internetowego informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę produktów.

6. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. II ppkt. 3.

7. Sprzedawca wysyła fakturę Vat elektronicznie na adres wskazany przez Klienta lub  zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

8. Jeżeli dla towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VI. Ceny

1. W ofercie Sklepu Internetowego podane są zarówno ceny produktów netto oraz ceny produktów brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT), ceny są w walucie polskiej. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena brutto.

2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.

3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i potwierdza swój wybór.

4. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

VII. Metody płatności

1. Sprzedawca na stronie Sklepu Internetowego informuje Klienta o dostępnych metodach płatności oraz terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

2. Metoda płatności - przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia). W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.

3. Metoda płatności - gotówka przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy). Zamówione produkty należy odebrać w terminie 10 dni od złożenia zamówienia w siedzibie firmy.

4. Metoda płatności - gotówka za pobraniem, płatność Klienta przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia).

5. Metoda płatności - płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji, z systemu firmy świadczącej usługi płatności elektronicznej on-line, o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia). W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.

6. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez spółkę Blue Media S.A. (bluemedia.pl) z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561.

7. W usłudze “Płatności Shoper” dostępni są operatorzy kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

9. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy (Zwrot Towaru) w przypadku sprzedaży na odległość w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie i przesłać elektronicznie na adres Sprzedawcy bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu („Greenmission Załącznik nr 1 Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży”).

3. Sprzedawca, po otrzymaniu oświadczenia odstąpienia od umowy, prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do Klienta lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia. Jeżeli produkt składa się z wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób.

6. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia oświadczenia odstąpienia od umowy. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca potwierdzi inne rozwiązanie.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, zgodnie z zapisem pkt VIII, ppkt 5 (koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy). Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

10. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

11. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

12.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

a) umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;

c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;

d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;

e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) umowy zawartej na aukcji publicznej;

l) umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. Reklamacje i odstąpienie od umowy  (Zwrot Towaru) w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami (dotyczy przedsiębiorców)

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami (dotyczy przedsiębiorców).

2. Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami Klient nie będący Konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.

4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości - nie wymienione powyżej - w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.

X.  Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi i gwarancji

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar bez wad. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego Produktu z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. I niniejszego regulaminu.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

5. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją, uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w Karcie Gwarancyjnej. Udzielona Gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).

6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

7. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby Konsument wypełnił protokół reklamacyjny (Greenmission Załącznik nr2 Druk Reklamacyjny) lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji Sprzedawcy  podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.

8. Wadliwy Produkt - w uzgodnieniu ze Sprzedawcą - jeżeli będzie to możliwe i celowe - Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć  do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Konsumentowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania, dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżenie ceny albo o odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

10. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

11. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

12. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

13. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną Konsumenta o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

14. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty związane z reklamacją, a poniesione przez Konsumenta. Sprzedawca przekaże należną kwotę Konsumentowi na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

15. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru, to Sprzedawca odeśle produkt Konsumentowi na własny koszt.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i korzystaniem z Usług.

2. W pisemnej reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.  Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR Komisja Europejska , dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że:

a) Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów pomaga mieszkańcom w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Konsumenci mogą od niego uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą lub usługodawcą ; bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Niekiedy rzecznik występuje do przedsiębiorcy z interwencją w imieniu konsumenta: przedstawia jego roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje prawidłowy sposób rozpatrzenia reklamacji. Ponadto udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet może przystępować do już toczących się postępowań sądowych, by działać w imieniu i na rzecz konsumentów;

b) Istnieje możliwość skierowania sprawy przed stały polubowny sąd konsumencki, tj. sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych. Dane kontaktowe do stałych polubownych sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ; UOKIK Adresy Sadów Polubownych

c) Istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Odbywa się ona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji. Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów kontroli handlowej są dostępne na stronie UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 ; UOKIK Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowych

d) Uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

Treść punktów a), b) oraz c) powyżej zaczerpnięto ze strony https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/;  Prawa Konsumenta

XIII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, firma Greenmission Joanna Kłosowicz-Pancewicz, z siedzibą w Dąbrówce, przy ul. Oliwnej 10, 62-070 Dąbrówka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP 7841382742, Regon: 384800415.  

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Jednakże niepodanie wskazanych w Polityce Prywatności  danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy.

3. Podane przez Klienta dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu (Greenmission Załącznik nr3 Polityka Prywatności).

4. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, administratorem danych osobowych beneficjentów rzeczywistych jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6 i będzie przetwarzać dane osobowe beneficjentów rzeczywistych w powyższym zakresie w celu spełnienia obowiązku wynikającego z art. 9 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Beneficjentowi rzeczywistemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

5. Klient posiada prawo do wglądu do swoich danych osobowych, może je poprawiać i zażądać usunięcia.

XIV. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.

5. Za wystawienie opinii Sprzedawca przyznaje każdorazowo Klientowi, który wystawił opinię, jednorazowy kod rabatowy na zakupy w Sklepie Internetowy o wartości 5% do wykorzystania na wszystkie produkty w Sklepie Internetowym. Kod rabatowy ma ważność 60 dni. Kod rabatowy przesyłany jest Klientowi na jego adres email podany w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni po wystawieniu opinii.

6.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

7. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

8. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

XV. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, zdjęć, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za wiedzą i zgodą Sprzedawcy.

2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce Regulamin, na stronie Sklepu Internetowego i może być kopiowana oraz drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść Regulaminu może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

b) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);

c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

d) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

e) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.);

f) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

4. W przypadku, gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

5. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

6.  Wszystkie zdjęcia zamieszczone na Stronie Internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

7.  W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed Mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

9. Treść załączników stanowi integralną część niniejszego Regulaminu

XVI. Załączniki

Greenmission Załącznik nr 1 Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

Greenmission Załącznik nr 2 Druk Reklamacyjny

Greenmission Załącznik nr 3 Polityka Prywatności

 

Ad.1 Greenmission Załącznik nr 1 do Regulaminu "Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży".
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać.
Formularz ten należy wypełnić i odesłać np. na adres: info@greenmission.pl tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:...

 

Imię i nazwisko klienta:...

Data zawarcia umowy:...

Data odbioru przesyłki: ...

Adres konsumenta: ...

Nr konta bankowego: (opcjonalnie)...

 


Data .......................

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl