Polityka prywatności

Dokument ten określa zasady, cele przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w Sklepie Internetowym www.shop.greenmission.pl

Właścicielem i Administratorem Sklepu Internetowego jest firma Greenmission Joanna Kłosowicz-Pancewicz, z siedzibą w Dąbrówce przy ul. Oliwnej 10, 62-070 Dąbrówka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP 7841382742, Regon: 384800415, tel. +48530068020, e-mail: info@greenmission.pl

I. Definicje

1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

2. Sklep – Sklep Internetowy shop.greenmission.pl prowadzony przez firmę Greenmission Joanna Kłosowicz-Pancewicz, z siedzibą w Dąbrówce przy ul. Oliwnej 10, 62-070 Dąbrówka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP 7841382742, Regon: 384800415, Tel. +48 530068020,e-mail: info@greenmission.pl

3. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności wysyłająca zapytanie do Sklepu, dokonująca zakupu, kontaktująca się ze Sklepem;

4. Regulamin – regulamin sklepu znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego shop.greenmission.pl   https://shop.greenmission.pl/pl/i/Regulamin/3

5. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

6. Administrator danych osobowych - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

7. Przetwarzanie danych osobowych - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany, lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

II. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Joanna Kłosowicz-Pancewicz prowadząca działalność gospodarczą Greenmission Joanna Kłosowicz-Pancewicz, z siedzibą w Dąbrówce 62-070 przy ul. Oliwnej 10, 62-070, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP 7841382742, Regon: 384800415, tel. +48 530068020, e-mail: info@greenmission.pl. Administrator Sklepu Internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

III. Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie Sklepu Internetowego nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

IV. Zakres, cel oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
W związku z zawieraniem oraz wykonywaniem umów sprzedaży naszych produktów, wymagamy podania następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Poniżej przedstawiamy szczegółowe cele oraz podstawy prawne przetwarzania przez nas wskazanych powyżej Państwa danych osobowych.

1. Cele przetwarzania: Wykonanie umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep. Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji umowy pomiędzy nami a Państwem, w tym realizacji zamówień (art. 6 ust.1 lit. b RODO).

2. Cele przetwarzania: Przedstawienie oferty handlowej lub materiałów informacyjnych dotyczących interesującego produktu. Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne dla podjęcia działań przed lub w związku z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Cele przetwarzania: Utworzenie konta w Sklepie i korzystanie z jego funkcjonalności. Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne dla świadczenia usług związanych z założeniem i prowadzeniem konta w Sklepie (w tym do składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy) (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na konieczności zapewnienia komunikacji z Użytkownikami Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Cele przetwarzania: Obsługiwanie reklamacji. Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji obowiązków wynikających z procedury reklamacyjnej dotyczącej umowy zawartej pomiędzy Państwem a Nami (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ocenie reklamacji, zarządzaniu dokumentacją reklamacyjną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Cele przetwarzania: Przesyłanie Państwu informacji handlowych, w tym marketingowych oraz newsletter’a, zawierających informacje o produktach i promocjach. Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. marketing bezpośredni produktów i usług. Na podstawie odrębnych przepisów prawa wybrane formy komunikacji marketingowej, takie jak: SMS/MMS czy e-mail mogą wymagać uzyskania Państwa zgody.

6. Cele przetwarzania: Ewentualne ustalania lub dochodzenia przez nas roszczeń lub rozpatrywanie i obrona przed takimi roszczeniami. Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Cele przetwarzania: Wywiązywanie się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych). Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

V. Greenmission może przetwarzać również Państwa dane osobowe, związane z odwiedzaniem przez Państwa profili firmy Greenmission prowadzonych w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te mogą być przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką. 

VI. Odbiorcy danych osobowych.
Przetwarzane przez Greenmision dane osobowe będą udostępniane ograniczonej liczbie odbiorców. Odbiorcami danych osobowych mogą być nasi zaufani dostawcy usług lub podwykonawcy – np. firmy kurierskie , operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi utrzymania strony internetowej Sklepu , zapewniające wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, podmioty zapewniające usługi analityczne związane z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu, operatorom płatności, podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę prawną oraz księgową. Greenmission może być zobowiązane do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów publicznych lub innych instytucji.

VII. Operator płatności spółka Blue Media S.A.z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6 jest, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, administratorem danych osobowych beneficjentów rzeczywistych i będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji płatności oraz w celu spełnienia obowiązku wynikającego z art. 9 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

VIII. Przekazywanie danych poza obszar EOG. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe odbiorcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Warunki takiego transferu danych będą zabezpieczone zgodnie z wymogami RODO.

IX. Okres przechowywania danych osobowych. 
Okres przechowywania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu, dla którego Państwa dane są przetwarzane.

a) dane osobowe przetwarzane dla celów realizacji umowy z Państwem, w tym dla celów realizacji dokonywanych przez Państwa zakupów w naszym Sklepie, będą przetwarzane przez okres konieczny do wykonania umowy;

b) dane osobowe przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Państwa konta w Sklepie, będą przetwarzane do czasu Państwa rezygnacji z konta użytkownika w naszym Sklepie nie krócej jednak, niż przez okres konieczny do wykonania umowy związanej z danym kontem;

c) dane osobowe przetwarzane dla celów udostępniania naszego newslettera, będziemy przetwarzać do momentu odpowiednio: Państwa rezygnacji z newslettera, zakończenia jego wydawania lub zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych;

d) dane osobowe przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Państwa dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją);

e) dane osobowe przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmujących np. prowadzenie komunikacji marketingowej, będziemy przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystacie Państwo ze swojego prawa i zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych;

f) dane osobowe przetwarzane dla realizacji naszych innych niż w/w prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, skargi czy wnioski, a także prowadzenia statystyk związanych z wykorzystaniem przez Państwa naszej strony internetowej, będziemy przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba że skorzystają Państwo ze swojego prawa i zgłoszą sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a my nie będziemy mogli wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec Państwa praw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Możemy przedłużyć w/w okresy przetwarzania danych osobowych o okres przedawnienia Państwa lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

X. Prawa Klienta.

1. W przypadkach określonych w RODO, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo do sprostowania danych osobowych (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne),

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (gdy dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający dokonać weryfikacji danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; gdy Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu),

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

f) prawo do przenoszenia danych osobowych (gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny).

2. Z zastrzeżeniem wyjątków oraz ograniczeń przewidzianych w RODO:

a) jeżeli przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie Państwa zgody, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonywanego przed wycofaniem zgody

b) jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo do tego, aby w dowolnym momencie - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Mogą Państwo realizować te prawa poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia precyzującego takie żądanie na adres: Greenmission, ul. Oliwna 10, 62-070 Dąbrówka lub info@greenmission.pl

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO) – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www Urzędu.

XI. Media społecznościowe.
Kontakt z nami jest możliwy również przez nasze kanały w mediach społecznościowych (Facebook). Przykładowo, jeśli wyślą Państwo do nas wiadomość lub opublikują coś w naszych kanałach społecznościowych, możemy wykorzystać informacje z Państwa wiadomości lub wpisu do skontaktowania się z Państwem w sprawie, w której się Państwo do nas zgłosili za pośrednictwem użytego kanału mediów społecznościowych. Należy jednak mieć świadomość, że wpis na publicznym kanale mediów społecznościowych może przeczytać każda dowolna osoba. Prosimy pamiętać, że we wpisie lub w wiadomości nie należy umieszczać żadnych wrażliwych danych (takich jak informacje na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, opinii politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych bądź stanu zdrowia). Szczegółowe informacje o celach, zakresie i wykorzystywaniu Państwa danych przez w/w media społecznościowe, o prawach przysługujących użytkownikowi z tego tytułu oraz o ustawieniach ochrony prywatności znajdują się na następujących stronach internetowych:

XII. Bezpieczeństwo danych osobowych.
Zapewniamy zastosowanie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i ciągłości przetwarzania Państwa danych osobowych. Dostęp do Państwa danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez siebie zadania. Dokładamy należytej staranności w tym, aby zapewnić, że nasi podwykonawcy i dostawcy również stosowali odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarzają Państwa dane osobowe.

XIII. Polityka dotycząca wykorzystania cookies.

Strona internetowa naszego Sklepu używa plików cookies. 
Czym są cookies? Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w pamięci komputera użytkownika. Pliki cookies pełnią różnoraką funkcję, m.in. pomagają dostosować zawartość strony internetowej do ustawień komputera wybranych przez użytkownika, zapamiętują preferowany wygląd strony, ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Pliki cookies zapisywane na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno ze strony internetowej, na którą dany użytkownik wchodzi, jak również mogą być wysyłane z serwerów stron, do których odwiedzane strony się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne. 

Pod względem czasu przechowania cookies na urządzeniu użytkownika, można podzielić je na dwa typy plików: cookies sesyjne - przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia sesji oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (tj. przeglądarki) oraz cookies trwałe - przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas trwania sesji danej przeglądarki, jak również przez określony czas po zamknięciu danej sesji. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Używane są w celu zachowania ustawień lub preferencji użytkownika, a tym samym m.in. do zapewnienia komfortowego korzystania ze strony podczas kolejnej wizyty. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies i ich działania można znaleźć np. na stronie http://www.aboutcookies.org

Modyfikacje ustawień cookies:

W wielu przypadkach przeglądarki używane przez użytkowników domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Każdy użytkownik może jednak zmienić ustawienia dotyczące cookies w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki internetowej. 
Poniżej wskazujemy sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

1. Google Chrome - domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 1. w prawy górnym rogu kliknąć „Więcej” i wybrać opcję "Ustawienia";
 2. kliknąć w "Zaawansowane" na dole strony;
 3. w sekcji „Prywatność i ustawienia” wybrać opcję "Ustawienia treści";
 4. wybrać żądane ustawienia;
 5. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy dodać adresy stron w sekcjach „Blokuj”, „Wyczyść przy zamykaniu”, „Zezwalaj;
 6. zmiany są zapisywane automatycznie po wprowadzeniu.

2. Microsoft Internet Explorer - Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

 1. kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
 2. wybrać zakładkę "Prywatność";
 3. kliknąć „Zaawansowane” i wybrać żądane ustawienia;
 4. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć „Witryny”, następnie dodać adresy stron, które mogą zapisywać cookies („Zezwalaj”), lub wykluczyć („Blokuj”).

3. Mozilla Firefox - domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 1. kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
 2. następnie wybrać zakładkę "Prywatność i bezpieczeństwo" i zaznaczyć żądane ustawienia;
 3. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 4. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na instalowanie na Państwa urządzeniach końcowych (tj. telefonach, komputerach, laptopach) plików cookies, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach Państwa przeglądarki. Brak wprowadzenia przez Państwa stosownych ograniczeń lub wyłączeń w wykorzystywanej przez Państwa przeglądarce oznacza zgodę na stosowanie aktualnych (w tym domyślnych) ustawień przeglądarki oraz na zapisywanie plików cookies. Informujemy, że ograniczenia w stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Do czego używamy ciasteczek?
Greenmission używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do Państwa oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.


XIV. Zmiany w Polityce prywatności
Wszelkie przyszłe zmiany w naszej Polityce prywatności będą publikowane na tej stronie internetowej. Z tego względu należy okresowo przeglądać ją pod kątem zmian w naszej Polityce prywatności.

Wersja: 3.03.2020

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl